Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

CoolSculpting®-websitet tilhører Allergan Limited ("Allergan"). Oplysningerne på dette website er kun til informations- og uddannelsesformål og skal ikke anvendes i stedet for rådgivning fra en kvalificeret skønhedsbehandler eller anden form for kvalificeret sundhedsfaglig person. Du bedes læse disse brugsvilkår nøje, før du besøger eller anvender websitet. Når du besøger eller anvender websitet, anerkender du, at du har læst, forstået og samtykket til brugsvilkårene.

BRUG

Du kan anvende dette website på en måde, der er i overensstemmelse med enhver form for gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser. Overtræder du restriktionerne i disse vilkår og betingelser, samtykker du til at skadesløsholde Allergan for enhver form for tab, omkostning eller skader, herunder for rimelige gebyrer for juridisk bistand, som Allergan måtte pådrage sig i forbindelse med eller som følge af en sådan overtrædelse.

IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE

De oplysninger, som websitet indeholder, er kun til generel vejledning. De har ikke til formål at udgøre et tilbud om eller en opfordring til at sælge et produkt eller en tjenesteydelse, som Allergan eller et selskab, der er tilknyttet eller forbundet med Allergan, leverer.

GARANTIFRASKRIVELSE

Du accepterer, at vores website tilbydes, "som det er", og "som det foreligger". I det videst mulige omfang, som gældende lovgivning tillader dette, ekskluderer Allergan alle garantier om websitets tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål, om, at det er fri for computervirus, og om, at der ikke foreligger krænkelse af tredjeparters rettigheder i forbindelse med websitet.

RISIKO

Hele risikoen, for så vidt angår kvalitet, ydelse og brug af vores website, ligger hos dig. Al kommunikation, alle beskeder og øvrig information, der indhentes ved brug af vores website, indhenter du for egen risiko, og du bærer hele ansvaret for tab, du måtte opleve som følge af din brug af websitet. Allergan kontrollerer ikke konsulenters biografier og detaljer angående medicinsk praksis og påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne biografier og detaljer om praksis.

ANSVARFRASKRIVELSE

Allergan er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte, særlige eller hændelige tab eller følgetab af fortjeneste, indtægt, kontrakter eller goodwill, der stammer fra tilgængeligheden eller afbrydelsen af vores website eller fra arbejdsnedlæggelse, computernedbrud, computervirus, datatab eller på nogen anden måde i øvrigt i forbindelse med brugen af dette website. I det videst mulige omfang, som gældende lovgivning tillader dette, fraskriver Allergan sig ethvert ansvar for enhver fejl i eller udeladelse af information, materialer eller funktioner, der indeholdes på dette website, samt enhver form for ansvar for uagtsomhed. Intet i disse vilkår og betingelser udelukker vores ansvar for dødsfald eller personskade, der opstår som følge af vores uagtsomhed eller for urigtige oplysninger fremsagt svigagtigt af Allergan.

MEDICINSKE OPLYSNINGER

Allergan tilbyder ikke medicinske eller tilsvarende faglige ydelser eller rådgivning på dette website, og de tilgængelige oplysninger har ikke til hensigt at træde i stedet for medicinske rådgivning, der ydes af en læge. Hvis du ønsker eller har brug for sådanne ydelser eller sådan rådgivning, eller hvis der opstår eller foreligger en sygdom eller sygdomstilstand, bør du rådføre dig med en professionel sundhedstjenesteudbyder.

SLETNING AF MATERIALE POSTET PÅ WEBSITET

Selvom Allergan ikke påtager sig ansvaret for at føre tilsyn med eller redigere materiale, der postes på vores website, forbeholder Allergan sig retten til at tage hensigtsmæssige skridt til at redigere eller om nødvendigt slette sådanne indlæg, hvis Allergan underrettes om uhensigtsmæssige indlæg.

ÆRESKRÆNKELSE/KRÆNKELSE AF OPHAVSRET

Du må ikke poste æreskrænkende, krænkende, profant, truende, anstødeligt eller ulovligt materiale på dette website, og du må ikke poste information eller øvrigt materiale, der er ophavsretligt beskyttet, uden forudgående tilladelse dertil fra indehaveren af ophavsretten.

DIN OPHAVSRETLIGE GARANTI

Når du poster materiale, garanterer og erklærer du dermed samtidig, at du ejer ophavsretten til det pågældende materiale, eller at du har modtaget tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Desuden giver du Allergan og de øvrige brugere af vores website den ikke-eksklusive ret til at fremvise, kopiere, offentliggøre, distribuere, videregive, trykke og bruge sådan information og øvrigt materiale.

OPHAVSRET TIL DETTE WEBSITE

Ophavsretten til materialet på dette website ejes eller er licenseret til Allergan og beskyttes af Sydafrikas lovgivning om ophavsret, internationale ophavsretlige traktater samt øvrigt gældende lovgivning om ophavsret og immaterielle rettigheder. Du har kun tilladelse til at downloade en kopi af materialet på dette website til en computer til din personlige og ikke-kommercielle brug, men du må ikke fjerne eller slette nogen form for varemærke, ophavsret eller anden form for ejendomsret. Med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremgår ovenfor, skal intet i nærværende fortolkes, således at det giver en tilladelse eller rettighed i forbindelse med Allergans ophavsret.

VAREMÆRKER

Alle produktnavne, logoer og tjenester, der fremgår på dette website, og som er identificeret med et ® eller , eller som med skrifttypen fremstår som anderledes end den omgivende tekst, er – medmindre de på anden vis er identificeret som tilhørende en anden virksomhed – varemærker, der ejes af eller er licenseret til Allergan eller vores tilknyttede virksomheder. Din brug af disse varemærker er forbudt, medmindre det specifikt er tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser eller i form af en særlig skriftlig tilladelse dertil fra Allergan, eller med henblik på at identificere produkter eller tjenesteydelser fra Allergan. Visningen af et varemærke, der ikke ejes af os, på vores website, indebærer ikke, at indehaveren af varemærket har givet nogen form for tilladelse. Der tilsigtes ingen krænkelse af varemærker, og det indikeres på ingen måde, at indehaveren af varemærket godkender eller støtter Allergans produkter eller tjenesteydelser. Tilsvarende udgør Allergans visning af varemærket ikke Allergans støtte til eller godkendelse af varemærkeindehaveren, dennes website eller produkter og/eller tjenesteydelser.

FORTROLIGHED OG HEMMELIGHOLDELSE

Dine personoplysninger videregives ikke uden dit samtykke dertil til tredjeparter som fx direct marketing-bureauer. Allergan overholder databeskyttelsesforordningen, og alle personoplysninger, der frivilligt afgives til Allergan via dette website, skal behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

HYPERTEKSTLINKS

Hypertekstlinks giver dig adgang til andre af internettets websites, der ikke ejes af Allergan. Ved at tilvejebringe disse links godkender Allergan på ingen måde indholdet af øvrige websites, der er knyttet til dette website, og Allergan påtager sig ingen form for ansvar for sådant indhold. Allergan har intet ansvar for materiale, der er knyttet til vores website via hyperlinks, og materialet kan være vildledende, unøjagtigt, injurierende, truende eller anstødeligt, eller det kan på anden vis ikke være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

OPSIGELSE

Din adgang til og brug af dette website, herunder adgang til websitet med anvendelse af adgangskode, kan til enhver tid og af enhver eller ingen årsag ændres, begrænses eller opsiges af Allergan med øjeblikkelig virkning.

VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser af nogen årsag måtte blive erklæret ugyldige af en domstol i et kompetent retsområde, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige, resterende vilkår og betingelser. De resterende vilkår og betingelser opretholdes fortsat efter deres indhold, som om den ugyldige del af vilkårene var udskilt.

ÆNDRINGER

Allergan forbeholder sig retten til til enhver tid og uden forudgående varsel at modificere websitet samt de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af websitet. Du er bundet af sådanne ændringer og bør derfor regelmæssigt besøge websitet for at gennemgå de aktuelle vilkår og betingelser.

GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING

Dette website drives i henhold til lovgivningen og bekendtgørelserne i Danmark. Du giver samtykke til, at de danske domstole har jurisdiktion over eventuelle tvister eller krav, der måtte opstå i forbindelse med din brug af websitet. Websitet er kun beregnet til brug for indbyggere i Danmark, selvom brugere uden for Danmark har adgang til websitet.